MANAŽMENT KVALITY

Naša spoločnosť Elektro Group ML, s.r.o., má od roku 2014 zavedený, v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem, certifikovaný systém manažérstva kvality pre elektromontážne práce podľa normy ISO 9001:2008, certifikovaný systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007. Pravidelné ročné kontroly potvrdzujú, že procesy v našej spoločnosti sa uskutočňujú v súlade s medzinárodnými štandardmi a dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich z vyššie uvedených certifikátov.


Cieľom budovania systému kvality v našej spoločnosti je:

  • • medzinárodne nastavená „kvalitatívna latka“,
  • • zabezpečiť kvalitu našich prác a služieb v súlade so svetovými trendami,
  • • kvalitné zhotovenie výrobkov zodpovedajúce požiadavkám zákazníkov,
  • • trvalé zvyšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov,
  • • vylepšenie vnútorného chodu spoločnosti a zefektívnenie procesov,
  • • znižovanie nákladov na nekvalitu, zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov,
  • • zníženie rizika nebezpečenstva úrazu na pracovisku,
  • • ochrana životného prostredia (úspora energií, minimalizácia odpadu, recyklácia),
  • • trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

ISO 9001
ISO OHSAS
ISO 14001
ISO 14001
Oprávnenie č.74
Osvedčenie č.73
Vyhláška 73
Spôsobilosť
Osvedčenie
Osvedčenie
Osvedčovacia doložka
Verejné obstarávanie str.1.
Verejné obstarávanie str. 2.